زمان استفاده از ماسک يک بار مصرف (فلیم)

نظر شما چیست ؟