ریختن زباله به خیابان در اعتراض به قرنطینه در بولیوی (فیلم)

نظر شما چیست ؟