روسیه: اوضاع خلیج فارس بشدت نگران کننده

نظر شما چیست ؟