روایت یک شاعد عینی از فضای بیمارستان‌ها در روزگار کرونا

نظر شما چیست ؟