روایت‌ ناخدا غریبی از دریانوردان تنگسیر

نظر شما چیست ؟