ربیعی: دولت هم برای کارگران غیررسمی نگران است

ربیعی: دولت هم برای کارگران غیررسمی نگران است

[ad_1]

وزارت کار و رفاه اجتماعی مسئول شده تا این دسته از افراد را در زیر چتر قرار دهد. سه ملیون نفری که شناسایی کردیم افرادی بودند که در هیچ بانکی حضور نداشتند.

[ad_2]

Source link

نظر شما چیست ؟