راهنمای نگارش مقاله – فصلنامه خانواده و پژوهش

راهنمای نگارش مقاله – فصلنامه خانواده و پژوهش

همرسانی دادهها در این مقاله گزینه ندارد، چون هیچ دادهای در ارتفاع مطالعه فعلی ایجاد یا این که مورد مجزاسازی و بررسی قرار نگرفته است. بدیهی می باشد مقالاتی که فاقد کد ثبت باشند در فرایند داوری قرار نمی­ گیرند. چرا که همین گونه از دانشجویان به جهت نگارش پایاننامه خود به منابع خارجی نیاز دارا‌هستند تا بتوانند روند تکمیل پایاننامه خود را به بهترین شکل ادامه دهند. واضح میباشد در غیر این­صورت نوشته آیتم بازبینی قرار نخواهد گرفت و از روند داوری دانلود مقاله علمی ترویجی دانلود مقاله صادرات فرش دستباف حذف خواهد شد. ارائه شناسه منحصربهفرد (ORCID یا این که Scopus ID) هر پدیدآور همکار اختیاری است، اما ترجیحا خوبتر هست قرار داده شود. خدمات ویرایش نیتیو انگلیسی در ترجمیک مستقیما توسط ویراستاران نیتیو همکار کلیدی ترجمیک شکل میگیرد و هیچ موسسه واسطی در این زمینه وجود ندارد. چیره عمل کند، ولی عمل در حوزه ترجمه تخصصی مقالات علمی، مطلقا مستضعف همت و مهارت علمی زیاد بالایی است. درصورتی که برروی حیوانات انجام شده یا این که برگرفته از پرونده یا پرسشنامه باشد متن شود که الزامات اخلاقی رعایت شده یا محرمانه بودن اطلاعات حفظ شده است. مقدمه: مقدمه می بایست ضمن بیان هدف تحقیق، حاوی چکیدهای از مطالعات و مشاهدات دارای ارتباط حساس تحقیق مورد لحاظ که در گذشته انجام شده است، باشد. هدف از این بخش، ذکر استدلال حساس انجام تحقیق، باز‌نگری و تعبیر و تفسیر یافته ها و همچنین عاقبت گیری کلی است. همچنین همین مجله شامل مقالات دارای ارتباط اهمیت یافته های تحقیق، تحلیل های فنی و تحلیل ها است. بحث: در این بخش در آغاز یافته های مهم و مهم مطالعه ذکر و بعد حیاتی مطالعات دیگر مقایسه شده، شباهت ها و تفاوت ها بیان شود. ۳-۴- طرز آماری: این نحوه ها بایستی حساس جزئیات کافی بیان شوند تا خواننده بتواند نتیجه ها مقاله را آزمون کند. بیانیه اخلاقی: همین پژوهش تمامی موارد رفتار در پژوهش را رعایت کرده است. همینطور ذکر اسم سازمان (های) حمایت کننده یا این که تأمین کننده مالی پژوهش در این بخش اضطراری است. سرانجام گیری: جنبه های اساسی و جدید مطالعه به صورت عاقبت گیری آورده شود. منابع (reference): منابع بایستی به انگلیسی و مطابق فرمت ونکوور (Vancouver) متن شود.

نظر شما چیست ؟