رئیس سازمان بهداشت جهانی تهدید به مرگ شد

نظر شما چیست ؟