دولت اسپانیا «حقوق همگانی» پرداخت می کند

نظر شما چیست ؟