دستگیری 2 نفر به اتهام دایر کردن سامانه‌های اینترنتی قمار

نظر شما چیست ؟