دستور وزیر بهداشت برای رسیدگی به یک گزارش تخلف در حوزه دارو

نظر شما چیست ؟