دستور جهانگيرى به استانداران در ارتباط با "سمن"‌هاى جوانان

نظر شما چیست ؟