درگذشت یک پرستار به دلیل کرونا در بندرعباس

نظر شما چیست ؟