درگذشت نخست وزیر پیشین لیبی به خاطر کرونا

نظر شما چیست ؟