درخواست پرسپولیس از فیفا برای لغو محرومیت

نظر شما چیست ؟