دبیرکل نُجَباء: به هر تهدید ترامپ دیوانه، پاسخ دوبرابری می دهیم

نظر شما چیست ؟