دانشگاه علوم پزشکی: فردی در جامعه ادعا نکند که کرونا در او اثرگذار نیست

نظر شما چیست ؟