دادستانی: طراح فرار از زندان سقز فاقد محکومیت سیاسی