خطر طغیان رودخانه و سیلاب وجود ندارد

نظر شما چیست ؟