خانم افغانستانی، پیروز انتخابات ایالتی امریکا

نظر شما چیست ؟