حضور رئیس دفتر رئیس جمهور و سخنگوی دولت در منزل شهید فخری زاده (+عکس)