حسن انوشه، سرپرست گروه نویسندگان دانشنامهٔ ادب فارسی درگذشت