حبس ابد برای 29 نفر در ترکیه به اتهام شرکت در کودتای 2016

نظر شما چیست ؟