جهان داستان کوتاه/ هر روز یک داستان: «بزرگترین درس زندگی»

نظر شما چیست ؟