جهانگیری: ازر ۴۲۰۰تومانی فقط برای چند قلم کالای اساسی است

نظر شما چیست ؟