جزئیات نشست وزیر نفت با اعضای کمیسیون عمران (فیلم)