ثبت احوال: امکان صدورشناسنامه متولدین ۱۵روز اول آذر به تاریخ ۹۹.۹.۹

نظر شما چیست ؟