تکذیب مبتلا شدن زندانیان اردبیل به کرونا

نظر شما چیست ؟