توقف یک بازی فوتبال به خاطر نژادپرستی/ اعتراض به داور چون گفت: آن سیاه

نظر شما چیست ؟