تنبلی تخمدان در بیشتر موارد قابل پیشگیری است

نظر شما چیست ؟