تمدید سرویس اولیه و سرویس های ادواری مدیران خودرو به دلیل کرونا

نظر شما چیست ؟