تمامی مراکز فرهنگی، هنری و سینمایی همچنان تعطیل هستند