تمامی مراکز فرهنگی، هنری و سینمایی همچنان تعطیل هستند

نظر شما چیست ؟