تغییر نحوه ارزیابی رساله‌های دکتری در دانشگاه آزاد

نظر شما چیست ؟