تظاهر به روزه‌خواری به بهانه کرونا جرم محسوب می‌شود