تظاهر به روزه‌خواری به بهانه کرونا جرم محسوب می‌شود

نظر شما چیست ؟