تصویب توافق عادی سازی روابط میان اسرائیل و امارات در کنست

نظر شما چیست ؟