تشکیل پرونده مالیاتی برای تمامی صاحبان کارتخوان

نظر شما چیست ؟