ترکیه زن جوانی را با ۹۶ درصد معلولیت به دلیل فعالیت سیاسی زندانی کرد

نظر شما چیست ؟