ترکیه تجهیزات تنفس مصنوعی چینی ارسالی به اسپانیا را مصادره کرد

نظر شما چیست ؟