تاکید دیده بان حقوق بشر به گروه ۲۰ برای فشار بر عربستان

نظر شما چیست ؟