تازه ترین رتبه بندی ثروتمندان جهان؛ جف بزوس در صدر