بیماران بهبودیافته کرونا تا چندین روز ناقل ویروس هستند

نظر شما چیست ؟