بیانیه شورای شهر تهران در اعتراض به کاهش اختیارات نهاد شوراهای شهر کشور

نظر شما چیست ؟