بمب های خانوادگی و بی خیالیونِ جنایتکار!

نظر شما چیست ؟