بحران اقتصادی لبنان و کارگران خارجی که «هیچ حقی ندارند»

نظر شما چیست ؟