بایدن: اقدام غیرمنتظره برای لغو تصمیمات ترامپ نخواهم داشت

نظر شما چیست ؟