بازگشایی مسجدالحرام و مسجدالنبی در عربستان

نظر شما چیست ؟