ایران هرگونه مداخله خارجی در امور داخلی چین را محکوم کرد