ایران هرگونه مداخله خارجی در امور داخلی چین را محکوم کرد

نظر شما چیست ؟