ایران نایب رئیس اول گروه ۲۴ صندوق بین المللی پول شد

نظر شما چیست ؟