ایرانیها کماکان بزرگترین خریداران ملک در ترکیه

نظر شما چیست ؟