اگر آرای الکترال انتخابات آمریکا برابر شود، چه می‌شود؟